Statuty

I. ZASADY OGÓLNE

Art. 1.

Stowarzyszenie Młodzieży Maryjnej – oficjalna nazwa: STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY MARYJNEJ W POLSCE (pierwotnie: Stowarzyszenie Dzieci Maryi) obejmuje zasadniczo dzieci i młodzież pragnącą żyć duchem maryjnym i szerzyć cześć Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Powstało ono pod wpływem objawień Matki Bożej św. Katarzynie Labouré w 1830 roku w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu. Zostało zatwierdzone przez papieża Piusa IX dnia 20 czerwca 1847 roku i kilkakrotnie potwierdzone odpowiednimi dokumentami Stolicy Apostolskiej.

Art. 2.

W Polsce Stowarzyszenie istnieje i działa od 1852 roku. W okresie powojennym (po 1945 roku), chociaż oficjalnie zostało rozwiązane przez władze świeckie, w miarę istniejących możliwości rozwijało swoją działalność.

Art. 3.

Główna siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Krakowie w Domu Prowincjalnym Sióstr Miłosierdzia, ul. Warszawska 8.

Art. 4.

Stowarzyszenie kieruje się przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego o Stowarzyszeniach (kań. 321-326) oraz własnymi Statutami (Międzynarodowym, zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską oraz niniejszym, zatwierdzonym przez Dyrektora Generalnego Stowarzyszenia, którym jest Przełożony Generalny Zgromadzenia Księży Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia).

Art. 5.

Hasłem Stowarzyszenia są słowa: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.

Art. 6.

Znakiem rozpoznawczym Stowarzyszenia jest Cudowny Medalik.

II. NATURA

Art. 7.

Stowarzyszenie jest KOŚCIELNE, ŚWIECKIE, MARYJNE I WINCENTYŃSKIE.

7-1. Kościelne – Członkowie Stowarzyszenia są czynnie zaangażowani w życie Kościoła Katolickiego lokalnego i powszechnego.

7-2. Świeckie – Tworzy je zasadniczo młodzież świecka.

7-3. Maryjne – Członkowie Stowarzyszenia naśladują Chrystusa Ewangelizatora Ubogich, przyjmując Maryję za Matkę i Przewodniczkę życia.

7-4. Wincentyńskie – Stowarzyszenie ma swoje początki w Rodzinie Wincentyńskiej i kieruje się charyzmatem wincentyńskim w zaangażowaniu apostolskim.

III. CEL

Art. 8.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie członków do Chrystusa poprzez:

8-1. Wychowanie wszystkich członków w wierze i życiu modlitwy.

8-2. Pogłębienie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i szerzenie Jej kultu.

8-3. Budzenie i rozwijanie ducha apostolskiego w służbie ubogim, szczególnie młodym ofiarom nędzy duchowej i materialnej.

8-4. Dobre przygotowanie członków Stowarzyszenia do współpracy z różnymi dziedzinami duszpasterstwa w myśl zaleceń Kościoła, zwłaszcza w ramach Rodziny Wincentyńskiej.

IV. ŚRODKI

Art. 9.

Stowarzyszenie osiąga zamierzone cele przez:

9-1. Przeżywanie Eucharystii w jej potrójnym wymiarze: ofiary, komunii, obecności.

9-2. Poznawanie i pogłębianie treści Pisma św.

9-3. Kontemplację osoby Maryi poprzez: – rozważanie treści biblijnych, – przeżywanie maryjnych świąt liturgicznych, – odmawianie i rozważanie tajemnic Różańca Świętego.

9-4. Naśladowanie Maryi i praktykowanie Jej cnót, szczególnie miłości, pokory, czystości i posłuszeństwa.

9-5. Noszenie i rozpowszechnianie Cudownego Medalika, zgodnie z obietnicą zawartą w słowach Maryi: „Wszyscy, którzy go nosić będą, otrzymają wiele łask”.

9-6. Poznawanie historii objawień Matki Bożej św. Katarzynie Labouré i symboliki Cudownego Medalika oraz życia i działalności św. Wincentego i św. Ludwiki.

9-7. Możliwość bezpośredniej posługi ubogim.

9-8. Uczestnictwo w spotkaniach, kongresach itp. organizowanych przez Stowarzyszenie lub inne instytucje.

V. UROCZYSTY AKT ODDANIA SIĘ MARYI

Art. 10.

Do tego aktu prowadzi okres przygotowania, którego czas trwania jest zależny od wieku i dojrzałości chrześcijańskiej danej osoby (zazwyczaj przynajmniej dwa lata). Wiąże się on z intensywną formacją religijną, zgodnie z programem przyjętym w Stowarzyszeniu. Po tym okresie, podczas uroczystej Eucharystii kandydat wypowiada akt oddania się Maryi i otrzymuje Cudowny Medalik na niebieskiej wstążce.

VI. CZŁONKOWIE

Art. 11.

Członkami Stowarzyszenia są zasadniczo dzieci i młodzież.

Art. 12.

Przyjęcie do Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Maryjnej odbywa się według ceremoniału umieszczonego w Regulaminie Wewnętrznym i zatwierdzonego przez Dyrektora Krajowego Stowarzyszenia.

Art. 13.

Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia:

13-1. Życie w łączności z Panem Bogiem.

13-2. Świadczenie o Chrystusie w swoim środowisku.

13.3. Naśladowanie Maryi Niepokalanej.

13-4. Życie liturgią Kościoła, animacja uroczystej liturgii i nabożeństw paraliturgicznych.

13-5. Pogłębianie wiedzy religijnej przez rozważanie Pisma św. i prasy katolickiej.

13-6. Udział w duchowych owocach modlitwy całej Wspólnoty.

13-7. Zaangażowanie w szeroko rozumianą służbę ubogim w duchu wincentyńskim.

13-8. Noszenie uroczystego stroju przewidzianego w Regulaminie Wewnętrznym.

13-9. Udział we wspólnych spotkaniach grup.

13-10. Uczestnictwo w zjazdach i rekolekcjach wspólnotowych.

VII. ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Art. 14.

Na mocy zezwolenia papieskiego Przełożony Generalny Zgromadzenia Misji i Sióstr Miłosierdzia jest Dyrektorem Generalnym Stowarzyszenia. Ma on władzę erygowania Stowarzyszenia Krajowego, zatwierdzenia jego Statutów oraz poprawek, które Stowarzyszenie uzna za konieczne. Zatwierdza on również nominacje Przewodniczącego Krajowego i Dyrektora Krajowego oraz ratyfikuje nominację Siostry Radnej.

Art. 15.

Zgromadzenie Krajowe jest zwoływane przynajmniej co pięć lat przez Przewodniczącego, a w wyjątkowych wypadkach przez Dyrektora Krajowego. Uczestniczy w nim z urzędu dotychczasowy Zarząd oraz delegaci z poszczególnych regionów w proporcji do ilości członków Stowarzyszenia. Do quorum jest wymagana obecność 2/3 mandatów. Przed każdym Zgromadzeniem Krajowym Zarząd ustala liczbę mandatów dla poszczególnych regionów, uwzględniając aktualną liczbę członków Stowarzyszenia w regionie.

15.1. Zgromadzenie Krajowe dokonuje wyboru Przewodniczącego oraz innych świeckich członków Zarządu: Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.

15.2. Proponuje rewizję Statutów Krajowych.

15.3. Rozważa sytuację Stowarzyszenia: duchową, duszpasterską, ekonomiczną, oraz ustala wysokość składek.

15.4. Rozważa tematy związane z duchem i rozwojem Stowarzyszenia.

15.5. Zatwierdza plany duszpasterskie.

15.6. Mianuje delegatów na Zgromadzenie Generalne.

Art. 16.

Krajowy Zarząd Stowarzyszenia tworzą: świecki Przewodniczący Krajowy, trzech członków świeckich (Wiceprzewodniczący, Sekretarz i Skarbnik), Dyrektor Krajowy, Siostra Radna Krajowa oraz Siostry Koordynatorki Regionalne.

Art. 17.

Mandat członków Zarządu trwa pięć lat z możliwością wyboru na drugie pięciolecie, ale nie dłużej.

Art. 18.

Dyrektorem Krajowym jest kapłan Zgromadzenia Misji wyznaczony przez Wizytatora Księży Misjonarzy i zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego. Jego mandat trwa pięć lat z możliwością wyboru na drugie pięciolecie, ale nie dłużej.

18-1. Jest on odpowiedzialny za kontakty z władzami kościelnymi i wraz z Przewodniczącym reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

18-2. Prosi Dyrektora Generalnego o zatwierdzenie nominacji Przewodniczącego Krajowego.

18-3. Eryguje nowe grupy lokalne zgodnie z kanonem 312.

18-4. W sprawach wyjątkowych zwołuje Zgromadzenie Krajowe i Zarząd Krajowy.

18-5. Ma prawo odwołać Przewodniczącego i innych członków Zarządu zgodnie z kanonem 318 § 2.

18-6. Czuwa nad duchowym rozwojem członków Stowarzyszenia zgodnie z. niniejszym Statutem.

18-7. Bierze udział w Zgromadzeniu Krajowym i w obradach Zarządu Krajowego mając prawo głosu.

18-8. Może uczestniczyć w obradach Zgromadzenia Generalnego bez prawa głosu.

Art. 19.

Nominacja Siostry Radnej Krajowej następuje po konsultacji z Siostrami Wizytatorkami trzech polskich Prowincji Sióstr Miłosierdzia. Nominację tę zatwierdza Dyrektor Generalny Stowarzyszenia. Jej mandat trwa pięć lat z możliwością wyboru na drugie pięciolecie, ale nie dłużej. Zadania Siostry Radnej są następujące:

19-1. Bierze ona udział w pracach Zgromadzenia Krajowego i Zarządu Krajowego mając prawo głosu i ściśle współpracuje z Dyrektorem Krajowym i Przewodniczącym Krajowym pomiędzy posiedzeniami Zarządu.

19-2. Może być delegowana do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

19-3. Czuwa nad pracą Sekretariatu Krajowego obejmującą korespondencję krajową i zagraniczną oraz nad finansami.

19-4. Ściśle współpracuje z Siostrami Koordynatorkami celem lepszej animacji w skali krajowej poprzez korespondencję, odwiedzanie grup i inne sposoby.

19-5. Troszczy się o formację członków Stowarzyszenia.

19-6. Może uczestniczyć w obradach Zgromadzenia Generalnego bez prawa głosu.

Art. 20.

Przewodniczący Krajowy jest wybrany przez Zgromadzenie Krajowe i zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Stowarzyszenia. Pełni on następujące funkcje:

20-1. Zwołuje Zgromadzenie Krajowe i zebrania Zarządu Krajowego i przewodniczy im.

20-2. Czynnie włącza się w prace Sekretariatu.

20-3. Powiadamia Sekretariat Międzynarodowy o nominacjach i o erygowaniu nowych grup.

20-4. Wraz z Dyrektorem Krajowym i Siostrą Radną Krajową organizuje spotkania formacyjne, rekolekcje i inne formy animacji Stowarzyszenia.

20-5. Ma prawo odwiedzania grup.

20-6. Ma prawo wglądu w finansowe i materialne sprawy Stowarzyszenia.

20-7. Troszczy się o publikacje i materiały formacyjne Stowarzyszenia.

Art 21.

Inni świeccy członkowie Zarządu są również wybierani przez Zgromadzenie Krajowe. Zakres ich obowiązków jest następujący:

21-1. Uczestniczą w obradach Zarządu z prawem głosu.

21-2. Ściśle współpracują z Siostrami Koordynatorkami na terenie ich regionów.

21-3. Sekretarz sporządza protokoły posiedzeń i dba o dokumentację działalności Stowarzyszenia na terenie kraju, o korespondencję i archiwum.

21-4. Skarbnik dba o finanse i corocznie zdaje z nich sprawę przed Zarządem.

Art. 22.

Krajowy Zarząd Stowarzyszenia spotyka się przynajmniej sześć razy w roku, do quorum wymagana jest obecność pięciu osób. Raz w roku Zarząd ustala wysokość składek.

VIII. STRUKTURY REGIONALNE

Art. 23.

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo ma przywilej i obowiązek wynikający z treści objawień Matki Bożej św. Katarzynie Labouré z 1830 roku, by troszczyć się o rozwój Stowarzyszenia. Wizytatorki poszczególnych Prowincji wyznaczają Siostry Koordynatorki, odpowiedzialne za Stowarzyszenie Młodzieży Maryjnej, które pełnią następujące funkcje:

23-1. Ściśle współpracuj ą z Zarządem Krajowym.

23-2. Uczestniczą w Zgromadzeniu Krajowym i w posiedzeniach Zarządu z prawem głosu.

23-3. Są odpowiedzialne za animacją grup na terenie własnych Prowincji i współpracują z siostrami animatorkami oraz ze świeckimi i duszpasterzami odpowiedzialnymi za prowadzenie grup na terenie poszczególnych parafii w ich Prowincjach.

IX. FUNDUSZE

Art. 24.

Fundusze Stowarzyszenia Młodzieży Maryjnej pochodzą ze składek członków w wysokości określonej przez Zarząd, od innych ofiarodawców oraz z różnych akcji organizowanych przez członków Stowarzyszenia.

Art. 25.

Raz w roku Skarbnik rozlicza się przed Zarządem z działalności finansowej Stowarzyszenia.

Art. 26.

Działalność Stowarzyszenia nie ma celu lukratywnego.

X. ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

Art. 27. Zarząd Krajowy może z ważnych przyczyn poprosić Dyrektora Generalnego o rozwiązanie Stowarzyszenia Krajowego.

Art. 28.

Dyrektor Generalny wyznacza likwidatorów dóbr.

Art. 29.

Pozostałe dobra, po uregulowaniu zadłużenia, będą wykorzystane dla ubogich.